آزادي

آزادی ،

هوايی است كه تنفس ميكنيد ،

اگر به زهر نيالوده باشد.

پرتو خورشيد صبحگاهی است ،

اگر به تيغ شب

در خون نتپيده باشد.

آزادی ،

شعری است كه

زير لب زمزمه ميشود ،

اگر به زور خنجری بر گلو

سروده نشده باشد.

/ 0 نظر / 2 بازدید