قايم باشک

تا صد می توانستم بشمرم

ده تا ده تا و اشتباه،

و پناهگاه تو کمد بود و ميز و صندلی های کهنه

که زود پيدا می شدی.

اين روزها،

تمام ستاره های کهکشان را هم که بگردم،

جز تن های مبهم و نبودن تو،

چيزی نمی يابم.

کجا پنهان شده ای ؟

/ 1 نظر / 2 بازدید
خاتون

چرا هنوز هم همونجام... يا توي كمد قديمي زير خروارها وسايل كهنه يا توي قاب قديمي روي تاقچه ...بستگي داره چطور من رو حفظ كرده باشي