چشمهايش

آسمانی است که فرشتگان

سالها در آن زيسته اند،

حتی اگر مدام باريده باشد.

رويای پريان درياست،

حتی اگر همواره پريشان باشد:

              چشمهايش

                     چشمهايش

                            چشمهايش!

/ 0 نظر / 2 بازدید