چای تلخ

تلخ منم،

همچون چای سرد

که نگاهش کرده باشی ساعات طولانی و ننوشيده باشی.

تلخ منم؛

چای يخ

که هيچکس ندارد هوسش را.

/ 2 نظر / 2 بازدید
خاتون

تلخ شدی ُ بدجوری هم تلخ شدی... با يه من عسل هم نميشه کاری کرد. صبر داشته باش

خاتون

ببينم ژنرال محمديان خبر داره می ذاريد چايی ها سرد ميشن يا نه؟؟