کوچک ها

از سرو باغچه کوچکم،

چوب زير بغل می تراشم برايتان،

تا سر پا بايستيد و بالا بگيريد سرتان را

و قدم بگذاريد بر آسمان حتٌی.

چه کنم شعرک های عزيزم؟!

چه کنم؟

او ،

فراتر است از کلماتی که من می دانم ،

بيشتر است،

بهتر است از شما.

ببخشيدم!

 

/ 0 نظر / 2 بازدید