قيژ قيژ ... قيژ قيژ ...

درِ ِ بهشت يا در ِ جهنّم ، چه تفاوتي دارد ،

                   وقتي لولايِ دَر زاده شده باشي ؟

/ 4 نظر / 9 بازدید
تينا

لحن فريبای کلامت شعرهايت را زمحرير کرده

سوشی

واقعا يک آشنا زدائی از بهشت و جهنم است . نه از ديد آن جهانی و لذت و عذاب از ديد يک لولای در . واقعا هم برای ما فرقی نمی کند اگر در خوانشی که من انتخاب کردم لولای در باشی

تيستو سبز انگشتی

مخصوصا اگه لولای بدون روغنکاری هم باشی.حيف! گرچه فکر می کنم در جهنم باز و بسته شدنش باز يه خيری داره باز هوای خوب مياد تو !