خالی

و باز آتش بپا می كنم

به خاطر تمام نبودن ها،

و خيره به دوردست،

عميق ترين پك را ميزنم،

تا دست كم داغی سرخ سيگار را،

داشته باشم كنارم.

لحظه های خالی ام،

فقط پر از دود ميشود.

/ 0 نظر / 2 بازدید