فردا

هر صبح، مصمٌم به نجات خويشيم

و شب، فرصت صبح فردا را ،

در آستين آلوده به خون و اشک، بهانه داريم

و نمی بينيم کنار هر بهانه شبانه

مرگ، پوزخندزنان، نشسته است.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
خاتون

امروز را با تعلل از دست بگذار، فردا هم همين خواهد بود و تعلل هاي ديگر .(گوته )