پیش از آنکه ...

می گذاری به گریه که افتاد

دستش را بگیری

ببوسی

بگذاری روی گونه هات

خطِ اشکش را پاک کنی با پشت دستت

آغوش وا کنی برایش

موهایش را آشفته کنی

لبش را به انگشت نشانه ات بنوازی

شانه هایش را بگیری

زل بزنی در چشمهایش

تا بس کند.

. . .

نه عزیزم ، گناه دارد طفلکی

عشق هم آدم است.

/ 3 نظر / 4 بازدید
خاتون

What do you do when the only person who can make you stop crying is the person who made you cry?

شميم بهاری

هیچکس لياقت اشکهای ترا ندارد و کسی که چنين ارزشی دارد ، باعث ريختن اشک تو نمی شود .(مارکز)

ننه غلام

هه هه هه ! بهترين غم خوار بالشه که همه اشکاتو ميخوره و نميذاره کسی بفهمه. واينکه ما به خاطر آشتی بعدشه که دعوا می کنيم...